OBCHODNÉ PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Všeobecné ustanovenia 

Predávajúcim je spoločnosťMarsen Cooperatin s.r.o., Štrková 1413, 946 32 Marcelová, Slovenská republika, IČO: 35 979 348, DIČ: 2022139130, IČ DPH: SK2022139130 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 17724/N, číslo povolenia na predaj spotrebitelského balenia liehu: 615530700107 (ďalej len “Predávajúci”).

Zákazníkom (ďalej len “Kupujúci”) je fyzická osoba (po dovŕšení 18 roku života), alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar za účelom výslednej spotreby:
a) na stránkach: www.marsen.sk , alebo www.marsen.sk,
b) telefonicky na tel. čísle 035/7798521 ( v čase 8.30 – 15.30)
c) mailom na adrese: info@marsen.sk

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

II. Predmet objednávky 

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.marsen.sk, alebo www.marsen.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku v internetovom obchode Predávajúceho prostredníctvom objednávkového formulára e-shopu. V jednotlivých krokoch vyberie tovar, jeho množstvo a zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), ďalšie údaje a odošle objednávku.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné Kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom. U právnických osôb sú povinné údaje meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa, alebo právnickej osoby, ktorá takto nadobudnutý tovar používa na ďalší predaj sa požaduje aj uvedenie čísla povolenia na predaj udeleného príslušným Colným úradom.

III. Minimálne množstvo 

Minimálne množstvo objednávky pre platnú objednávku nie je stanovené.

IV. Storno objednávky 

Zákazník má právo zrušiť objednávku tovaru do 6 hodín od jeho objednania a to bez udania dôvodu prostredníctvom elektronickej pošty na info@marsen.sk, alebo na telefónnom čísle 035/7798521. Pri zrušení objednávky je potrebné zaslať mailom základné informácie k identifikácii objednávky (meno, názov firmy, IČO, adresu objednávateľ). Po šiestich hodinách účtujeme manipulačný poplatok 10 % z ceny objednaného tovaru.

V. Cena a prepravné podmienky

Platná cena je tá, ktorá bola uvedená v momente vytvorenia objednávky v internetovom obchode v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že tovar nie je na sklade, je uvedená cena informatívneho charakteru a Predávajúci si vyhradzuje právo túto cenu zmeniť. V prípade, že sa tovar neskôr naskladní, Kupujúci obdrží informáciu od Predávajúceho o zmene tejto ceny. V prípade, že Kupujúci neakceptuje zmenenú cenu, má nárok na stornovanie tejto položky z podanej objednávky bez sankcie.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Všetky ceny tovaru v internetovom obchode obsahujú  20% DPH ! V cene tovarov sú obsiahnuté náklady spojené s balením a doručením Kupujúcemu. 

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci realizuje dodávku objednaného tovaru na základe vystavenej faktúry (daňový doklad). Vystavená faktúra je Kupujúcemu zaslaná elektronickou formou na jeho mailovú adresu a je zároveň aj povinným príslušenstvom dodanej zásielky. Zásielky sú odosielané prostredníctvom doručovacej služby Slovenskej pošty, a.s. (služba EMS), a to dvoma spôsobmi:
a) pri platbe vopred – doručenie tovaru Kupujúcemu po pripísaní platby uvedenej na faktúre v prospech bežného účtu Predávajúceho,
b) pri platbe na dobierku – doručenie tovaru Kupujúcemu na dobierku, platbou doručovateľovi Slovenskej pošty, a.s.

VI. Spôsob platby 

Objednaný tovar je možné zaplatiť:

 • bankovým prevodom z účtu Kupujúceho na účet Predávajúceho,
 • vkladom v hotovosti na bankový účet Predávajúceho,
 • v hotovosti u doručovateľa, pri spôsobe objednávky na dobierku,
 • v hotovosti, pri osobnom odbere u Predávajúceho
 • prostredníctvom platobnej služby e-shopu

Tatrabanka a.s. číslo účtu 2929853968/1100  IBAN: SK 06 1100 0000 0029 2985 3968 SWIFT:TATRSKBX   Variabilný symbol : číslo faktúry 

VII. Dodacia lehota 

Dodacia lehota je 3-7 pracovných dní na celom území SR. Dodacia lehota začína plynúť:
a) pripísaním fakturovanej sumy na bežný účet Predávajúceho .
b) dňom obdržania objednávky.

Objednávky prijaté v deň pracovného voľna, alebo pracovného pokoja budú spracovávané v prvý pracovný deň po príslušnom dni pracovného voľna, alebo pracovného pokoja.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje jeho opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

VIII. Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom resp.predpripraveným formulárom a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar, ktorá už bola pripísaná na účet Predávajúceho bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

IX. Reklamačný poriadok

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom a vyznačenou dobou spotreby jednotlivých výrobkov.

Kupujúcemu sa odporúča pred prevzatím zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho. Tovar musí byť riadne zabalený a musí obsahovať nasledovné náležitosti: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis reklamácie a kontaktné údaje Kupujúceho ( spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail). Tovar požadujeme zaslať formou balíka alebo doporučeného listu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka Predávajúcim prijatá.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky Predávajúci nevracia.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci. Reklamáciu sa zaväzuje Predávajúci vybaviť do 30 dní od preukázateľného obdržania reklamovaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru Kupujúcemu v prípade neoprávnenej reklamácie zo strany Kupujúceho vrátane stanoviska k neoprávnenej reklamácii.

VIII. Predávajúci sa zaväzuje: 

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase vytvorenia objednávky, na základe objednávky zákazníka v dojednanej cene,
 • adekvátne zabaliť tovar,
 • doručiťobjednaný tovar v dohodnutej lehote, t.j. 3-7 pracovných dní od potvrdenia objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobené meškaním Slovenskej pošty, a.s..

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, a.s.,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Kupujúceho,
 • za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou, a.s.,
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa),
 • v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv, alebo
 • iných nepredvídateľných prekážok.

IX. Kupujúci sa zaväzuje: 

 • v objednávke uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar,
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a vzmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany Predávajúceho ,
 • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade závad bezodkladne spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohoto zápisu je možné uplatniť reklamáciu,
 • Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry.

V prípade neprevzatia objednaného tovaru si Predávajúci bude voči Kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Fruitdistillery s.r.o., IČO 35979348 so sídlom Štrková 1413, Marcelová 946 32 (ďalej len: “správca”).

 2. Kontaktné údaje správcu sú:

  • adresa: Fruitdistillery s.r.o., Štrková 1413, Marcelová 946 32

  • email: info@marsen.sk

  • telefón:035/7798521

 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

 4. Správca nemenoval / menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú: Iveta Ďurišová,

  • email: info@marsen.sk

  • telefón:035/7798521

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

 3. Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

  • zaisťujúce marketingové služby

 2. Správca nemá/má v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2021.